Ügyfélkapu

Tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről

 

 

          I. Bevezetés

 

Társaságunk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: „Törvény”) 18. § (1) alapján, mint Foglalkoztató, visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

 

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben a belső visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségeken:

 

Belső visszaélés-bejelentés rendszer működtetője: Ferenczy Imre

 

Elérhetőség: panaszbejelentes@griffsoft.hu

 

A jelen tájékoztató célja, hogy a foglalkoztató az érintetteknek megfelelő információt nyújtson a visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, arról, hogy mi lehet a bejelentés tárgya, ki tehet bejelentést, a bejelentés kivizsgálásának menetéről és a bejelentő védelméről.

 

         II. A visszaélés-bejelentés tárgya

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

         III. Ki működteti a belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál?

 

Foglalkoztató

GriffSoft Informatikai Zrt.

Székhelye

1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

Cégjegyzék száma

01-10-049196

Adószáma

12573936-2-41

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt pártatlan személy

Ferenczy Imre, igazgatósági tag

          

         IV. Ki tehet bejelentést?

 

  • a Foglalkoztató által foglalkoztatott,
  • az a foglalkoztatott, akinek a Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
  • a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  • a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  • a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  • a Foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  • az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.

 

         V. Hogyan tehet az arra jogosult bejelentést?

 

 

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. Írásbeli bejelentést a panaszbejelentes@griffsoft.hu e-mail címen, szóbeli bejelentést pedig személyesen, vagy a munkaidőben a következő telefonszámon lehet megtenni:+361450-2200

 

         VI. Mikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető abban az esetben, ha azt azonosíthatatlan bejelentő tette meg; a bejelentést arra nem jogosult tette meg; a bejelentés ugyanazon korábbi bejelentő által, azonos tartalommal érkezett; közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

         VII. A bejelentés elbírálásának a menete

 

A bejelentést követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés visszaigazolásáról, annak kézhezvételét számított hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő részére. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a bejelentőt az eljárás menetéről, és az adatkezelési szabályokról.

A bejelentés érdemi kivizsgálása a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell, hogy megtörténjen. Ezen időtartam indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett meghosszabbítható, azonban a határidő meghosszabbítása következtében sem haladhatja meg a kivizsgálás – és az azt követő tájékoztatás kézhezvételének időpontja – a három hónapot.

A kivizsgálást követően a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja a bejelentés esetleges mellőzéséről és annak indokairól, a bejelentés kivizsgálásáról, a kivizsgálás eredményéről, és ez alapján a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

 

          VIII. A bejelentők védelme

 

Abban az esetben, ha a bejelentőt hátrányos intézkedés éri a jogszerűen tett bejelentés miatt, ezen intézkedés jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

Ilyen hátrányos intézkedés különösen a felmondás, lefokozás, negatív teljesítményértékelés, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés, határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, engedély visszavonása stb.

Abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az arra jogosult jogszerűen tett bejelentést, akkor vélelmezni kell, hogy a fentebb említett hátrányos intézkedés a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és ennek ellenkezőjének bizonyítása a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő az előző pontokban ismertetett jogaira valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során hivatkozhat, a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett.

Az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint, így a bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtani a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, a Törvény szerinti szabályokról, a bejelentők e törvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

 

        IX. Adatvédelmi elvárások

 

A törvény szigorúan szabályozza az adatkezelés lehetőségének határait. A bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy a mulasztása bejelentésre okot adott, illetve annak a személynek, aki a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkezhet személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálásához szükséges mértékben, a kivizsgálás, illetve az orvoslás alatt kezelhetők, nem továbbíthatók. A felsoroltak alapján szükségtelen személyes adatok haladéktalanul törlendők.

 

        X. Egyéb

 

A Törvény egyebekben lehetőséget nyújt a belső visszaélés-bejelentésen túl közérdekű bejelentésre és panasz megtételére, melyeknek elbírálása az állami szervek, helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Panasz és bejelentés az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében azonosítás nélkül, az alábbi elérhetőségen tehető: www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul.

A bejelentők védelmére vonatkozó előírások a panasz és a közérdekű bejelentés esetén is megfelelően irányadók.